DEKLARÁCIA NR SR O NEPRÍPUSTNOSTI              OSLABOVANIA SUVERENITY SR          (podľa návrhu SUVERENISTOV)

D E K L A R Á C I A

Národnej rady Slovenskej republiky

o neprípustnosti oslabovania suverenity Slovenskej republiky

Schválené Národnou radou Slovenskej republiky
uznesením zo dňa............. číslo ..........

My, demokraticky zvolená Národná rada Slovenskej republiky, slávnostne vyhlasujeme, že najvyšším národným záujmom Slovenskej republiky je ochrana a upevnenie suverenity Slovenskej republiky.

Na dôležitej historickej križovatke Národná rada Slovenskej republiky po druhýkrát vo svojej histórii od roku 1992 sa rozhodne vyjadruje vo veci suverenity (zvrchovanosti) Slovenskej republiky.

Národná rada Slovenskej republiky verejne deklaruje zásadný nesúhlas s permanentným oslabovaním suverenity Slovenskej republiky a s plánovaným odovzdávaním ďalších právomoci Slovenskej republiky v rámci Európskej únie a eurozóny.

Slovenská republika a jej občania majú slobodne utvárať spôsob a formu národného a štátneho života, rešpektovania práva každého občana, vrátane príslušníkov národnostných menšín a etnických skupín.

Touto deklaráciou Národnej rady Slovenskej republiky vyhlasuje neprípustnosť oslabovania suverenity Slovenskej republiky ako nevyhnutnú podmienku reálneho fungovania Slovenskej republiky ako suverénneho štátu slovenského národa.

Bratislava ........Dôvodová správa

Dňa 17. júla 1992 schválila bývala Slovenská národná rada prelomovú a dnes už historickú Deklaráciu o zvrchovanosti Slovenskej republiky.

Po takmer 26. rokoch vývoja Slovenská republika ako člen Európskej únie a eurozóny sa dostala na historickú križovatku.

Na otázku, či má Slovenská republika obetovať ďalšiu časť svojej suverenity, alebo si ju ponechať musí Národná rada Slovenskej republiky jednoznačne odpovedať v záujme zachovania a upevnenia suverenity Slovenskej republiky.

Nevieme si predstaviť, že by jediný ústavodarný a zákonodarný orgán Slovenskej republiky a poslanci slovenského parlamentu mali rozhodnúť proti suverenite štátu a proti suverenite slovenského národa. Tiež Národná rada Slovenskej republiky nesmie upadnúť do alibizmu, ale sa jednoznačne a verejne vysloviť o neprípustnosti oslabovania suverenity Slovenskej republiky.

Podľa článku 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky je Slovenská republika zvrchovaný, demokratický a právny štát.

Podľa článku 2 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo.

Podľa článku 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.

Podľa článku 72 Ústavy Slovenskej republiky je Národná rada Slovenskej republiky jediným ústavodarným a zákonodarným orgánom Slovenskej republiky.

Domnievame sa, že doterajšie a plánované prístupy a postupy niektorých štátnych orgánov k tzv. jadru EÚ a eurozóny a s tým spojené oslabovanie suverenity Slovenskej republiky je v rozpore so záujmami občanov Slovenskej republiky, v rozpore so záujmami Slovenskej republiky a v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky.

Najvyšším národným záujmom Slovenskej republiky je ochrana a upevnenie suverenity Slovenskej republiky.

Slovenská republika musí rozhodne zachovať do budúcnosti svoju suverenitu, svoj zvrchovaný postoj, zbavený poklonkovaniu dnešným európskych mocných a byť samým sebou ako podmienky toho, aby sa Slovensko nestalo druhoradým, možno dokonca bábkovým štátom. Slovenská republika musí byť u zodpovedných politikov vždy na prvom mieste. Suverenita je jedinou zárukou pre občanov Slovenskej republiky, že sa časom nestanú podnájomníkmi vo svojom dome.

Verejne bol deklarovaný pozitívny a aktívny príklon zo strany súčasných predstaviteľov štátu k tzv. jadru Európskej únie a eurozóny. To bude mať, žiaľ značne devastačné účinky na suverenitu Slovenskej republiky a jej budúcu prosperitu. Okrem iného ma vzniknúť spoločný európsky minister financií a spoločný rozpočet eurozóny. Tiež ma vzniknúť finančná a banková únia (aspoň v rámci eurozóny),spoločné dlhopisy a iné a to všetko so zásadným väčšinovým rozhodovaním. Povinné utečenecké kvóty pre Slovensko budú zaobalené v Dubline IV. Spoločné návrhy a tiež výzvy francúzskeho prezidenta Macrona a nemeckej kancelárky Merkelovej k hlbšej integrácii a tzv. solidarite fakticky znamená, že nastúpi de facto odklon Slovenskej republiky od V4 a príklonom k tzv. jadru v rámci systematických procesov oslabovania suverenity Slovenskej republiky. Právo veta národného štátu a teda aj Slovenskej republiky bude zásadne potlačené kvalifikovanou väčšinou, kde Slovenská republiky bude vydaná na milosť a nemilosť mocným členom Európskej únie. Účasť Slovenskej republiky v tzv. jadre EÚ a eurozóny nám ekonomicky uškodí. Napríklad avizovaná daňová harmonizácia výrazne zníži konkurenčnú schopnosť slovenského hospodárstva aj v rámci V 4.

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky bez ohľadu na ich stranícku príslušnosť alebo národnostnú, konfesionálnu alebo inú príslušnosť by mali zodpovedne a nadstranícky podporiť návrh Deklarácie o neprípustnosti oslabovania suverenity Slovenskej republiky a to v záujme Slovenskej republiky, jej občanov a života a perspektív budúcich generácii.