OTÁZKY PREZIDENTSKÝM KANDIDÁTOM

03.02.2019

Pri posudzovaní predložených kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky musíme si ako voliči položiť otázku, či nachádzame u kandidáta pozitívnu a reálnu víziu Slovenska. Či má kandidát vlastnú predstavu o spôsobe zastávania prezidentského úradu. A hlavne je prezidentský kandidát odborne a ľudský zdatný a ma na funkciu spoločensko - kultúrno - morálne predpoklady. Ma kandidát na prezidenta osobné predpoklady, aby bol len politikom alebo ma schopnosť byť v budúcnosti štátnikom, ktorý by plnil svoju funkciu ako verejnú službu a ako spoločenské poslanie v prospech národa a štátu. A nielen ako prestížne povolanie len v prospech mocných pôsobiacich z domáceho a zahraničného pozadia. Nenadradí kandidát svoje osobné, rodinné, majetkové a iné záujmy nad záujmy Slovenskej republiky.

Národní voliči pri výbere svojich kandidátov na prezidenta SR musia im položiť ďalšie vážne otázky vyžadujúce od prezidentského kandidáta jednoduché a jasné odpovede.

Otázky na kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky môžu napríklad znieť nasledovne:

Ste alebo nie ste za federalizáciu EÚ, za účasť Slovenskej republiky v tzv. "jadre" EÚ, za spoločný rozpočet Eurozóny a za spoločného ministra financií Eurozóny?

Ste alebo nie ste vo všetkých prípadoch rozhodovania EÚ za zachovania jednomyseľnosti štátov - členov EÚ?

Ste alebo nie ste za prijatie Deklarácie NR SR o neprípustnosti oslabovania suverenity Slovenskej republiky?

Ste alebo nie ste za prisťahovalecké kvóty, nadpráva menšín, vrátane LGBTI?

Ste alebo nie ste, aby prezident nebol zástupcom zahraničných záujmov, spojeným zo záujmami domácej oligarchie, prípadne spojeným s rôznymi mafiami?

Ste alebo nie ste, aby volebný systém pri voľbách poslancov do NR SR sa zmenil na väčšinový, kde každý poslanec NR SR bude reprezentovať nielen záujmy politickej strany, ale hlavne jeden konkrétny volebných obvod a musel by získať dôveru tam žijúcich občanov?

Ste alebo nie ste, aby NR SR urýchlene prijala novú komplexnú legislatívu na účinnú podporu rodín a mladej generácie Slovenska?

Ste alebo nie ste, aby vláda urýchlene prijala mimoriadne opatrenia na efektívny boj s korupciou a klientelizmom a NR SR neodkladne prijala novú komplexnú legislatívu na účinné potieranie korupcie a klientelizmu vo verejnom živote, vrátane vytvorenia celoslovenského Štátneho tribunálu na boj s korupciou a klientelizmom?

Ste alebo nie ste, aby vláda urýchlene prijala komplex efektívnych opatrení a NR SR dôsledne prijala legislatívu na účinné zabezpečenie potravinovej bezpečnosti Slovenska?

Ste alebo nie ste za okamžitý zákaz drancovania lesov, poškodzovania prírody a proti doterajšiemu ľahostajnému postoju verejnej správy k zachovaniu nenahraditeľného kultúrneho dedičstva?

Ste alebo nie ste, aby vláda okamžite prijala mimoriadne opatrenia (vrátane neodkladných návrhov na legislatívne zmeny a stanovenia mimoriadneho režimu) na urýchlenie dostavby slovenských diaľnic (prepojenie východu so západom a severu s juhom), osobitne diaľnice Turany - Ružomberok a Žilina - Čadca - poľsko-česká hranica?

Ste alebo nie ste za to, aby RTVS bola skutočnou Slovenskou televíziou nielen svojim obnoveným staronovým názvom (STV), ale hlavne pronárodným - vlasteneckým obsahom?

Ste alebo nie ste za plošný zákaz hazardu, osobitne hazardných automatov?

Ste alebo nie ste za zrušenie protiruských sankcii, za mierové európske spolunažívanie rovnoprávnych národných štátov a proti prípadnému rozmiestneniu rakiet stredného doletu v Európe?

A možno posledná otázka na prezidentského kandidáta, čo vážne súvisí s jeho základnou politickou a morálnou integritou. Ste alebo nie ste p. kandidát na prezidenta SR proti zachovaniu doterajšej vedúcej úlohy oligarchie v štáte a spoločnosti. A čo hovoríte na možný stret záujmov štátu a oligarchie u niektorých prezidentských kandidátov. Ani nehovoriac na možné prepojenia niektorých prezidentských kandidátov na záujmové skupiny a rôznorodé mafie.

Je na národných voličov, aby kládli prezidentským kandidátom obdobné otázky (prípadne pridali ďalšie) a podľa miery dôveryhodnosti ich odpovedí odovzdali v prezidentských voľbách svoj hlas. Kľúčom k obnovení dôvery verejnosti k štátnym orgánom ako celku je obnovenie dôvery k novozvolenému prezidentovi, ktorý nebude hájiť svoje záujmy, záujmy oligarchie a podobných štruktúr, ale bude dôsledným a dôveryhodným hlasom a obhájcom slovenských verejných a štátnych záujmov. Prezidentský úrad musí byť skutočnou verejnou službou. Kde Slovensko a jeho občan bude vždy na prvom mieste.

Pri výbere medzi dnešnými prezidentským kandidátom musíme si klásť aj otázku čo zostane po slovenských prezidentoch. Doteraz slovenskí prezidenti nedali výraznejší myšlienkový odkaz pre verejnosť. Žiaľ doterajší slovenskí prezidenti sa nestali verejne uznávanými spoločenskými vzormi. Nemali ani snahu vymaniť sa zo spoločenskej priemernosti, i keď to malo byť súčasťou prezidentského popisu práce. Čo na to povedia v prezidentskej kampani dnešní kandidáti. To je otázka. Je to súčasť ich profilu, čo musia dôsledne posúdiť národní voliči. Pre každého seriózneho prezidentského kandidáta musí za všetkých okolností platiť, že najvyšším slovenským národným záujmom je suverenita Slovenskej republiky.

Voliči majú možnosť ovplyvniť výber prezidentských kandidátov a vybrať si toho najdôveryhodnejšieho a politicky - morálne najschopnejšieho. Je to len na ich rozhodnutí. Za prípadnú chybu národných voličov v prezidentských voľbách môže doplatiť slovenský národ a každý občan.

Bruno Čanády

SUVERENISTI